Regulamin konferencji Forum Zakażeń ONLINE
 
 1. Konferencja odbywa się w dniach 2-4 grudnia 2020 r. na platformie www.fz2020.pl.
 2. Organizatorem Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350152), zwana dalej Biurem Organizatora.
 3. Uczestnikami Konferencji są pielęgniarki i lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja przez stronę internetową www.fz2020.pl i uiszczenie opłaty konferencyjnej, zgodnie z informacją na stronie internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem www.fz2020.pl.
 5. Organizator w ramach opłaty konferencyjnej zapewnia: uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych Konferencji; uczestnictwo w wykładach i warsztatach szkoleniowych; dostęp do wirtualnej wystawy firm; czasopismo Forum Zakażeń, imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi oraz 60-dniowy dostęp do nagrań z konferencji. 
 6. Rejestracja Uczestników będzie się odbywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.fz2020.pl.
 7. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłaty za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.
 8. Wpłaty za uczestnictwo w Konferencji należy kierować na konto Organizatora, t.j.: Evereth Publishing Sp. z o.o.; ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa; numer rachunku: 72 1500 2022 1220 2003 6301 0000, tytułem: imię i nazwisko uczestnika – konferencja FZ 2020.
 9. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa dnia 20 listopada 2020 r. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.
 10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do dnia 1 listopada 2020 r., zostanie potrącona opłata w wysokości 30% kosztów uczestnictwa. Po dniu 1 listopada 2020 r. nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 12. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 13. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 
 14. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.